Giải pháp
  • Hệ thống quản lý hiệu quả năng lượng
  • Hệ thống cung cấp điện cách ly y tế
  • Giải pháp giám sát tiêu thụ năng lượng cho trạm gốc
  • Giải pháp giám sát phân phối chính xác cho IDC
  • Nền tảng đám mây cho IOT điện
  • Giải pháp hệ thống quản lý năng lượng cọc sạc
  • Giải pháp giám sát đường xe buýt thông minh
  • Hệ thống giám sát nhiệt độ không dây
Sản phẩm